• Nacht van Nederland Editie 2019

  12 & 13 oktober 2019

   

   

  Schrijf nu in!

   

   

 • 600 KM rally....

  ....dwars door de nacht

   

   

  Lees meer

   

   

 • Lekker doorrijden....

  ....en op zijn tijd scherp navigeren

   

   

  Schrijf nu in!

   

   

 • Beleef de Nacht van Nederland

  12 & 13 Oktober 2019

   

   

  Schrijf nu in!

   

   

 • Navigeren krijgt een extra dimensie als het 'buitenlicht' is uitgedaan!
 • Heerlijk doorrijden zonder dagelijks verkeer om u heen.
  U strijdt tegen u zelf, uw concurrenten en de elementen.
 • Een rally die je niet snel vergeet! Eenmaal aan de finish weet u het zeker....
  Volgend jaar weer!

LAATSTE NIEUWS

Verslag van de 2018-editie in Octane

verslag octane editie 2018

 

  Deelnemer Fred Hak schreef voor het magazine Octane een verslag van de 8e editie van de Nacht van Nederland.

 

  [klik op de afbeelding om artikel te lezen]

 

 

 

 

De 8e editie, een korte terugblik

Om 16:30 afgelopen zaterdag was het zover, de eerste deelnemer ging van start in de eerste etappe. In totaal gingen er in deze editie 33 deelnemers van start en op slechts één uitvallende equipe na, kwamen zij ook allen weer in Wijk bij Duurstede aan. De eerste etappe was bewust niet te moeilijk en bedoeld om een beetje te wennen aan de 1:100.000 kaarten en het donker. De meesten kwamen hier dan ook goed door. Een enkeling raakte kort de weg kwijt en verloor kostbare minuten. De dinerstop bij De Ossenstal in Epe werd benut om even te rusten en de route voor de volgende etappe alvast te tekenen.

Lees meer...

De onderstaande vrijwaringsclausule is van toepassing op de Nacht van Nederland. De deelnemers, zowel bestuurder als navigator zijn verplicht voor de start de onderstaande verklaring van acceptatie en afstand van verhaal te ondertekenen en in te leveren bij de documentencontrole. Hiertoe ontvangt u tijdig een exemplaar bij uw acceptatiebrief.

Vrijwaringsclausule*

Een Organisator wijst elke aansprakelijkheid af in geval van enig ongeval dat veroorzaakt is, gedurende het Evenement, door en/of aan Deelnemer(s) en/of door en/of aan Deelnemende voertuigen. Een Organisator wijst tevens iedere elke aansprakelijkheid af voor het niet nakomen van de wet en regelgeving zoals deze geldt in Nederland en/of in andere landen waar het Evenement plaats vindt door en/of ten opzichte van Deelnemers en/of Deelnemende voertuigen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor enig ongeval waarin zij betrokken zijn en/of het niet nakomen van de wet en regelgeving in het betreffende land. Zij zullen bijzonderheden van enig incident waar een aansprakelijkheid uit voort zou kunnen komen, direct aan de Organisator melden.

Tegen een Organisator, sponsoren, officials, vrijwilligers en overige medewerkers van het Evenement zal geen claim ingediend worden die voortkomt uit incident(-en) en/of ongeval(-len) ten gevolge van activiteiten van vorengenoemde (rechts-)personen voor zover het Organisatorische activiteiten ten behoeve van het Evenement betreffen.

De organisatie, sponsoren, (bestuurs-)leden van de organiserende stichting/vereniging en de NHRF aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook – ongeacht waaruit die schade bestaat en hoe die is ontstaan - die een Deelnemer in verband met deelname aan een Evenement lijdt dan wel aan derden of andere Deelnemers veroorzaakt. De Deelnemer verklaart dat hij de organisatie, de NHRF en de sponsoren niet aansprakelijk zal stellen of houden en hen zal vrijwaren voor enige door hem geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder begrepen.De Deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan een historische regelmatigheidsrit zowel voor de Deelnemer als voor derden het risico meebrengt van zaakschade en personenschade (letselschade), gevolgschade daaronder begrepen. De Deelnemer neemt deze risico's uitdrukkelijk voor zijn eigen rekening. De Deelnemer heeft het Standaard Reglement, het Bijzonder Reglement en/of de uitgegeven bulletins van het Evenement gelezen en verklaart de geldende bepalingen te zullen naleven en de geldende wettelijke voorschriften en/of door de bevoegde autoriteiten verstrekte voorschriften en aanwijzingen te zullen naleven.

Het is de Deelnemer bekend dat assuradeuren deelname aan regelmatigheidsritten mogelijk uit kunnen sluiten maar dat de Deelnemer, indien dit voor hem of haar van toepassing is, tevens verklaart hiervoor een aanvullende verzekering te hebben afgesloten die de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) ook tijdens het Evenement volledig dekt.Bovendien verklaart de deelnemer dat tijdens het evenement het motorrijtuig waarmee aan een evenement wordt deelgenomen tenminste tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is conform de vereisten zoals vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) en dat de voor deze verzekering berekende premie tijdig is betaald.

Tot slot verklaart de Deelnemer het NHRF Standaard Reglement (SR) en het Bijzonder Reglement van het Evenement (BR) te zullen naleven alsmede dat de bestuurder tenminste 18 jaar is en over een geldig rijbewijs beschikt en dat er tijdens het Evenement niet gewisseld wordt tussen de bestuurder en de navigator van de Equipe indien zij niet beide over een geldig rijbewijs beschikken en/of niet beide voldoen aan de eisen die de verzekeraar van het Deelnemende voertuig aan het besturen van het voertuig stelt.Tevens verklaart de Deelnemer lichamelijk en geestelijk gezond te zijn om aan het Evenement deel te nemen en dat deze bekwaam is om dit te doen. De Deelnemer erkent de aard van het Evenement en het mogelijke risico, inherent aan een gemotoriseerde sport, en verklaart dit risico te accepteren.Indien het motorrijtuig in Nederland is geregistreerd dient deze, indien van toepassing, over een geldige Apk-keuring te beschikken, of een daarmee gelijk te stellen keuring als het motorrijtuig in het buitenland is geregistreerd en voorts dat degene die het Deelnemend voertuig bestuurt beschikt over een in Nederland geldig rijbewijs.

Wordt voornoemde verklaring niet ondertekend, dan wordt de Deelnemer niet tot de start toegelaten.

* Bron: Standaard Reglement NHRF versie 1.1 d.d. 07-02-2014

Onze nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en wetenswaardigheden van onze rally